Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:  Hoekstra Brandbeveiliging en Adviesbureau, hierna te noemen Hoekstra
Opdrachtgever:  De wederpartij van Hoekstra Brandbeveiliging en Adviesbureau
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Hoekstra Brandbeveiliging en Adviesbureau te bepalen werkzaamheden die door Hoekstra Brandbeveiliging en Adviesbureau verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Door het geven van opdrachten aan ons en het ondertekenen van het servicerapport worden onze cliënten geacht de algemene voorwaarden en leverings- en betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, offertes en gesloten overeenkomsten tussen Hoekstra en opdrachtgever(s), waarop Hoekstra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Hoekstra, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden  vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van  toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

4.Overeenkomsten behoeven niet d.m.v. een geschrift te worden gesloten of bewezen. Is de overeenkomst door Hoekstra schriftelijk vastgelegd of bevestigd, bijv. d.m.v. een orderbevestiging, een ondertekend servicerapport of factuur, dan geldt dit geschrift als verplicht volledig bewijs tussen partijen, behoudens tegenbewijs. Hoekstra kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen tenzij deze afspraken door Hoekstra schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

 

Artikel 3 Offertes
1. Offertes van Hoekstra zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Hoekstra gemaakte offertes zijn geldig tot de datum benoemd in de offerte.
2. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door haar verschafte gegevens. Eventuele fouten in tekeningen, maatopgaven en/of berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege de wederpartij verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de cliënt en zullen daarom als meerprijs in rekening worden gebracht.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, andere heffingen  van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals  voorrij- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte  opgenomen aanbod, is Hoekstra er niet aan gebonden. De opdracht  komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hoekstra anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hoekstra niet tot het  verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1. Hoekstra Adviesbureau voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Hoekstra het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
3. Hoekstra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden  die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
4. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Hoekstra Adviesbureau de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase financieel heeft voldaan.
5. Als door Hoekstra of door Hoekstra ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt  opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid  gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden  beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Hoekstra de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.  Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Hoekstra mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2. In afwijking van lid 1, brengt Hoekstra geen meerkosten in rekening  als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Hoekstra u kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur
Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ieder jaar zal Hoekstra de opdrachtgever opnieuw bezoeken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Tarieven
1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Hoekstra zijn tarief vast volgens de prijzen van Hoekstra.
2. Bedragen zijn exclusief BTW.
3. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, zoals verhoging van rechten, accijnzen, officiële verhoging van importeurs en fabrikantprijzen, koerswijzigingen enz. genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te berekenen.
5. Hoekstra mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Hoekstra de prijzen ook verhogen.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. Onze betalingstermijn is binnen 15 dagen na factuurdatum, bij niet of niet tijdige betaling conform genoemde betalingstermijn, zijn wij gerechtigd ten eerste de eventueel gegeven kortingen(en) te laten vallen en vertragingsrente in rekening te brengen van 8,05% per maand, te berekenen vanaf factuurdatum, daarbij gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend. Voorts zijn wij bij niet, of niet tijdige betaling gerechtigd de door ons te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, aan onze cliënten in rekening te brengen. De gerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de BTW en met een min. van €100,00. Onder deze buitengerechtelijke kosten ook een eventuele faillissementsaanvraag. Deze laatste kosten zijn ook verschuldigd indien onze vordering voor of tijdens de afhandeling van faillissementsaanvraag, liquidatie, beslag of surseance worden voldaan.
2. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Hoekstra geleverde zaken, zoals brandblusmiddelen, blijven eigendom van Hoekstra totdat de factuur betaald is. Waarbij wij bij het uitblijven van volledige betaling ons het recht voorbehouden het geleverde retour te halen
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever Hoekstra daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de  hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te  geven.
5. De door Hoekstra Adviesbureau geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als  betaalmiddel worden gebruikt.
6. Wil Hoekstra zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Hoekstra– of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Hoekstra zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 10 Garantie

1. Op door ons geleverde nieuwe producten en nieuwe onderdelen geven wij gelijke garantie als op deze producten en onderdelen door de fabrikant daarvan aan ons wordt gegeven. Wij zijn geen garantie verplicht betreffende zaken waaraan door onze cliënt of door derden zonder onze toestemming reparaties of andere werkzaamheden, of pogingen daartoe, zijn uitgevoerd. Tevens vervalt de garantie op nieuw aangeschafte blusmiddelen bij het niet jaarlijks laten keuren en/of onderhoud laten uitvoeren van de blusser door Hoekstra.
2. Op de door ons geleverde gebruikte artikelen en producten wordt geen garantie gegeven; voor daaraan eventueel klevende verborgen gebreken wordt door ons evenmin ingestaan, tenzij van deze bepaling uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 11 Klachten
Klachten kunt u schriftelijk indienen en zullen met zorg behandeld worden. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord door Hoekstra. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Hoekstra er adequaat op kan reageren.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Hoekstra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst
  • Hoekstra ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Hoekstra kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  1. Voorts is Hoekstra bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hoekstra kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hoekstra op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hoekstra de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
    3. Indien Hoekstra tot opschorting of ontbinding overgaat, is Hoekstra op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
    4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Hoekstra gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
    5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is

Hoekstra gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade door de door leverancier geleverde producten of de door ons verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de wederpartij of derden. De wederpartij vrijwaart Hoekstra voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door Hoekstra geleverde producten en/of verrichte diensten. Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, evenmin aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van een gebrek aan, of foutief gebruik van door haar verkochte of geplaatste producten.
2. Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden met stroom ten behoeve van aansluiting noodverlichting, co-, hitte- en rookmelders.
3. Opdrachtgever vrijwaart Hoekstra voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Hoekstra.
4. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Hoekstra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Hoekstra is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 14 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Hoekstra voor aanspraken van derden, die in  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hoekstra toerekenbaar is. Indien Hoekstra uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Hoekstra zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hoekstra, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hoekstra en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht
1. Hoekstra hoeft verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hoekstra geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Hoekstra, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier  ook onder.
3. Hoekstra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Is Hoekstra op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Hoekstra behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem  toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hoekstra heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Geschillen
1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 18 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Hoekstra en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 19 Wijzigingen
De tekst van deze leverings- en betalingsvoorwaarden is gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Leeuwarden.. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.